Waluta:
PLN
Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta t.j. z dnia 13 grudnia 2018 Dz.U. z 2019 r. poz. 134)
  2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Towar, lub w przypadku wielu Towarów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno – od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z Towarów.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane do Sprzedającego pocztą na adres: Flower Island Sp. z o.o. ul. Centralna 56, 43-210 Kobiór lub wysłane e-mailem na adres …………………………….

Konsument może skorzystać z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy:

„ Adresat: ………………………….

 - Ja/My(*)…………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………….

- Adres konsumenta(-ów) ……………………….

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data ………………….

(*) niepotrzebne skreślić”

Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Do  zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej. W przypadku skorzystania z takiej możliwości przez Konsumenta, Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest sprzedaż jednego z następujących Towarów:

a)      Towarów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta;

b)      Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)      Jeżeli cena lub wynagrodzenie za Towar zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  1. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedającemu wraz z dowodem zakupu na adres Flower Island Sp. z o.o. ul. Centralna 56, 43-210 Kobiór nie zwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowaniu terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  2. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego na rzecz Sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru. 
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
  4. Klient nie będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy wyłącznie na warunkach i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.